Договір публічної оферти

Редакція діє з 01.12.2020.

Цей документ являє собою відкриту пропозицію (Оферту) Товариства з обмеженою відповідальністю “ТІЧМІ” (код за ЄДРПОУ 43647158) (надалі – Агент), що діє від імені та в інтересах фізичної особи-підприємця Куприка Романа Михайловича, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів 3303716579 (надалі – Постачальник послуг), щодо укладення Договору про надання послуг з навчання та підвищення кваліфікації, що здійснюються Постачальником послуг за допомогою онлайн-сервісів, що належать Агенту (https://teachme.expert/ та мобільного додатку teachme), з будь-якою фізичною особою, на викладених у цій Оферті умовах.

Відповідно до ст. 638 Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті умов і оплати послуг, фізична особа, яка провадить акцепт цієї Оферти, стає Замовником (акцепт Оферти рівнозначний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті).

Належним акцептом цієї Оферти вважається здійснення Замовником сукупності всіх нижчеперелічених дій:

  •         реєстрація на сайті https://teachme.expert/ або в мобільному додатку teachme
  • погодження з умовами цього Договору при реєстрації на сайті https://teachme.expert/ або в мобільному додатку teachme
  •         оплата послуг Постачальника послуг.

Здійснюючи акцепт цієї Оферти, Замовник погоджується з усіма умовами Договору в тому вигляді, в якому вони викладені в тексті цієї Оферти. Цей Договір має юридичну силу і є рівносильним договору, підписаному Сторонами.

ТЕРМІНИ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ

Замовник – будь-яка дієздатна особа або законний представник недієздатної / частково дієздатної особи, що приймає всі умови цієї угоди, акцептує її та сплачує за Послуги, згідно цього договору;

Постачальник послуг – фізична особа-підприємець Куприк Роман Михайлович, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів 3303716579, що надає, згідно цього договору послуги Замовнику з навчання та підвищення кваліфікації;

Послуги – послуги з навчання та підвищення кваліфікації, що надаються Постачальником послуг;

Агент – Товариство з обмеженою відповідальністю “ТІЧМІ” (код за ЄДРПОУ 43647158), що безоплатно надає Замовнику обмежену, невиключну, відкличну, іменну ліцензію, що не підлягає субліцензуванню, на доступ до веб-сайту Товариства (https://teachme.expert/), мобільного додатку (teachme) і використання додатку на особистому пристрої та на використання будь-якого вмісту, інформації та супутніх матеріалів і отримання доступу до них через онлайн-платформу виключно для особистого, некомерційного використання, а також допомагає Замовнику оплатити відповідні Послуги, діючи від імені Постачальника послуг та в ролі його агента з отримання оплати з обмеженими повноваженнями.

Онлайн-сервіc – веб-сайт Агента (https://teachme.expert/) або мобільний додаток Агента (teachme), що допомагає Замовнику отримати доступ до Послуг;

Тарифи – перелік послуг, що надаються Постачальником послуг та вартість цих послуг, які публікуються на онлайн-платформі.

Інші терміни, які використовуються в цьому Договорі, визначаються відповідно до норм чинного законодавства України.

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Постачальник послуг зобов’язується надати послуги з навчання та підвищення кваліфікації за допомогою онлайн-сервісу (надалі – Послуги) Замовнику, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити Послуги Постачальника послуг відповідно до умов цього Договору.

1.2. Графік надання послуг Постачальником послуг вказується в особистому кабінеті Замовника на онлайн-платформі.

1.3. Правила та умови користування онлайн-платформою викладені в «Умовах користувача», що опубліковані у відкритому доступі на сайті https://teachme.expert/.

1.4. Акцептуючи цей Договір, Замовник погоджується, що ознайомився з «Умовами користувача» онлайн-платформи та згоден з ними. Послуги надаються тільки за умови згоди з «Умовами користувача» онлайн-платформи.

1.5. Замовник самостійно обирає Тариф і графік надання Послуг. Інформація по тарифах розміщена веб-сайті https://teachme.expert/. Інформація, щодо обраного Замовником тарифу та графіком надання послуг відображена в особистому кабінеті Замовника на онлайн-платформі.

1.6. Замовник усвідомлює і погоджується, що послуги з навчання та підвищення кваліфікації, за цим Договором, здійснює виключно Постачальник послуг.

1.7. Замовник усвідомлює і погоджується, що доступ до онлайн-сервісу Агента є безкоштовним, а оплата ним здійснюється виключно за послуги з навчання та підвищення кваліфікації, що здійснює Постачальник послуг.

  1. Обов’язки Сторін

2.1. Постачальник послуг зобов’язаний:

2.1.1. Надати Послуги відповідно до умов цього Договору.

2.1.2. Узгоджувати із Замовником графік надання Послуг

2.2. Замовник зобов’язаний:

2.2.1. Не передавати права за цим Договором третім особам без отримання письмової згоди Постачальника послуг.

2.2.2. Здійснити оплату Послуг у строки та відповідно до умов цього Договору.

2.2.3. Самостійно забезпечити себе персональним комп’ютером і доступом до мережі Інтернет для можливості використання онлайн-сервісу.

2.2.4. Запобігати розкриттю паролів і логінів, що використовуються для доступу в онлайн-сервіс.

2.2.5. У разі розкриття або підозри про розкриття паролів і логінів, що використовуються для доступу до онлайн-сервісу, негайно письмово повідомити про це Агента або Постачальника послуг.

2.2.6. Ознайомитись та погодитись з «Умовами користування» онлайн-платформи.

2.3. Агент зобов’язаний:

2.3.1. Надавати в безоплатне користування Замовнику свою онлайн-платформу.

2.3.2. Отримувати платежі за Послуги від Замовника на свій поточний рахунок, діючи в ролі агента Постачальника послуг з отримання оплати, з обмеженими повноваженнями.

  1. Оплата послуг та порядок їх приймання-передачі

3.1. Вартість Послуг за цим Договором визначається відповідно до обраного Замовником тарифу, що опубліковані на веб-сайті https://teachme.expert/. Оплата за Послуги здійснюється на розрахунковий рахунок Агента, що діє від імені Постачальника послуг та в ролі його агента з отримання оплати з обмеженими повноваженнями. Оплата Замовником вартості обраного тарифу на рахунок Агента тотожна оплаті, здійсненій Замовником безпосередньо на користь Постачальника послуг.

3.2. Оплата Замовником Послуг має бути здійснена, шляхом онлайн-оплати через Особистий кабінет на онлайн-платформі, за допомогою платіжної системи LiqPay або в інший спосіб, визначений у особистому кабінеті Замовника.

3.3. Зобов’язання по оплаті вважається виконаним Замовником з моменту зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Агента.

3.4. Замовник розуміє і погоджується, що вартість послуг Постачальника послуг не включає в себе оплату послуг третіх осіб (платіжних агентів, таких як банки, оператори стільникового зв’язку, оператори зв’язку і т.д.). Вартість послуг третіх осіб оплачується Замовником самостійно.

3.5. Факт оплати Замовником за Послуги за цим Договором – є фактом надання Послуг Замовнику.

3.6. Агент не несе ніякої майнової відповідальності перед Замовником. Всі майнові питання та суперечки вирішуються безпосередньо між Замовником та Постачальником послуг.

  1. Вирішення спірних питань та відповідальність Сторін

4.1. Спори та/або розбіжності вирішуватимуться Сторонами шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди, відповідно до чинного законодавства України. Всі претензії Сторін повинні бути оформлені письмово і підписані уповноваженими особами. Спори, що прямо чи опосередковано стосуються та є наслідком цього Договору, та не врегульовані Сторонами шляхом переговорів, вирішуються у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

4.2. Всі претензії Сторін повинні бути оформлені письмово і підписані уповноваженими особами. Претензії передаються нарочно або рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Сторона, яка отримала претензію, зобов’язана надати іншій Стороні мотивовану відповідь протягом 10 (Десяти) робочих днів з дня отримання претензії на адресу, вказану в претензії.

4.3. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України.

4.4. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо доведе, що їй були прийняті всі залежні від неї заходи, щодо належного виконання зобов’язання.

4.5. При порушенні Замовником умов цього Договору або «Умов користувача» онлайн-платформи Постачальник послуг може припинити надання Послуг достроково без повернення грошових коштів сплачених на розрахунковий рахунок Агента.

4.6. За порушення умов цього Договору Замовник відшкодовує збитки в розмірі прямих дійсних збитків завданих Агенту чи Постачальнику послуг.

4.7. Постачальник послуг залишає за собою право негайно припинити надання Послуг Замовнику у випадку:

4.7.1. Встановлення факту підтримки або вчинення Замовником будь-яких незаконних дій.

4.7.2. Поширення та/або публікації будь-якої інформації, яка суперечить вимогам чинного законодавства України, нормам міжнародного права, порушує права інших осіб.

4.7.3. Рекламування послуг, товарів, інших матеріалів, поширення яких обмежено або заборонено чинним законодавством України.

4.8. Час призупинення надання Послуг з причин, вказаних в п.4.7. цього Договору, не вважається перервою в наданні Послуг і не може розглядатися як порушення Постачальником послуг своїх зобов’язань, передбачених цим Договором.

4.9. Постачальник послуг не несе відповідальності перед Замовником або третіми особами за будь-які затримки, перерви, збитки або втрати, що відбуваються внаслідок:

а) дефектів в будь-якому електронному або механічному обладнанні, що не належить Постачальнику послуг;

б) проблем під час передачі даних або з’єднання, що сталися не з вини Постачальника послуг;

в) форс-мажорних обставин;

г) порушення функціонування мережі Інтернет, так само як і за її доступність для Замовника.

4.10. Постачальник послуг та Агент не контролює і не відповідає за зміст інформації, що розміщується Замовником за допомогою онлайн-сервісу і не несе ніякої відповідальності за точність, якість і зміст такої інформації.

4.11. Постачальник послуг та Агент не несуть відповідальність за порушення прав третіх осіб, що виникли в результаті дій Замовника, скоєних з використанням доступу до онлайн-сервісу.

4.12. У разі розірвання цього Договору з ініціативи Замовника, Постачальник послуг повертає Замовнику грошові кошти за ненадані Послуги. Сума, що підлягає поверненню розраховується Постачальником послуг шляхом вирахування розрахованої суми наданих Послуг від суми, яка була оплачена Замовником на умовах цього Договору. Постачальник послуг здійснює перерахунок і повертає кошти протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати отримання від Замовника на адресу для листування: Україна, 08141, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Святопетрівське, вул. Богдана Хмельницького, будинок 60, оригіналу заяви про розірвання цього Договору, з зазначенням аргументованої причини такого розірвання та реквізитів рахунку для перерахування грошових коштів.

Форс-мажор

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, викликані обставинами непереборної сили, що виникли після його укладення, якщо доведуть, що належне виконання їх зобов’язань виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин як то, але не обмежуючись: стихія, страйк, локаут, інший промисловий розлад, суспільно небезпечні діяння третіх осіб, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, саботаж, акт вандалізму, блискавка, пожежа, буря, повінь, землетрус, нагромадження снігу або ожеледь, нестача води через погодні чи довкільні умови, відключення електроенергії внаслідок раптового пошкодження електромереж, хакерські атаки, дії та нормативно-правові акти органів державної влади, місцевого самоврядування, постанови Національного банку України, інші обставини, що перебувають поза межами розумного контролю та впливу Сторони, які не можуть бути заздалегідь передбачені або відвернені Сторонами і роблять неможливим виконання зобов’язань Сторін за цим Договором.

5.2. Сторона, яка посилається на будь-яку з обставин, що зазначені у п.5.1 цього Договору, зобов’язана негайно, але не пізніше 3 (трьох) календарних днів з дати настання обставин непереборної сили, письмово повідомити іншу Сторону про початок та припинення дії цих обставини.

5.3. Належним доказом наявності обставин непереборної сили служитимуть довідки, надані органами, до компетенції яких, відповідним Актом цивільного законодавства України, віднесено підтвердження факту обставин непереборної сили, а також довідки відповідних державних органів України.

5.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 60 (шістдесят) календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

5.5. Сторона, у якої виникла обставина непереборної сили, і яка своєчасно не повідомила або повідомила іншу Сторону про її настання з порушенням пунктів 5.2., 5.3. цього Договору не звільняється від відповідальності за порушення свого зобов’язання.

  1. Строк дії договору та порядок його розірвання

6.1. Цей Договір діє з дати його укладення, якою вважається дата акцепту його Замовником. Термін дії Договору залежить від сплаченого Замовником розрахункового періоду і тарифу.

6.2. Закінчення строку дії даного Договору, не звільняє Сторони від відповідальності за порушення, яке мало місце в період його дії.

6.3. Дострокове розірвання цього Договору може мати місце лише за згодою Сторін або у випадках, передбачених чинним законодавством України та умовами цього Договору.

6.4. Даний Договір може бути достроково розірваний за ініціативою Замовника, у випадку встановлення факту порушення Виконавцем своїх обов’язків за цим Договором.

  1. Інші умови

9.1. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з укладенням та виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

9.2. Шляхом укладення цього Договору, Замовник надає Агенту та Постачальнику послуг право та згоду на обробку його персональних даних безстроково відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 р. № 2297-VI.

9.3. Акцептом цієї Оферти Замовник свідчить про добровільність і розуміння своїх юридично значимих дій і згоду з усіма обов’язковими та істотними умовами цього Договору.

9.4. Не вступаючи в супереч з умовами Оферти, Замовник, Постачальник послуг та Агент мають право в будь-який час оформити Договір на надання Послуг у формі письмового тристороннього документа.

9.5. Текст цієї Оферти може бути в будь-який час змінений Постачальником послуг в односторонньому порядку, при цьому актуальною вважається версія, розміщена на веб-сайті Агента: https://teachme.expert/. Умови Договору залишаються незмінними для особи, яка акцептувала цю Оферту, до моменту закінчення надання Послуг Постачальником послуг за оплаченим Замовником тарифом.

Реквізити Постачальника послуг:

Фізична особа-підприємець Куприк Роман Михайлович

реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів 3303716579

Місцезнаходження Україна, 81771, Львівська обл., Жидачівський р-н, село Лівчиці, вулиця Шевченка, будинок 48

Адреса для листування: Україна, 08141, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Святопетрівське, вул. Богдана Хмельницького, будинок 60

Реквізити Агента:

Товариства з обмеженою відповідальністю “ТІЧМІ”

код за ЄДРПОУ 43647158

місцезнаходження: Україна, 08141, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Святопетрівське, вул. Богдана Хмельницького, будинок 60